Jednotka požární ochrany

Zpráva velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Žleby o činnosti jednotky za rok 2018.

k 14.12.2018

Vážení kolegové hasiči, hasičky, milý hosté, konec roku se rychle blíží, pro mnohé nastává čas hodnocení a bilancování, vykazování výsledků práce, posuzování úspěchů či neúspěchů. Stejně tak bilancujeme i my (hasiči) a s výsledky naší činnosti v uplynulém roce bych Vás rád seznámil. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Žleby ( dále jen JSDH obce Žleby), je jedna z organizačních složek obce Žleby, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

V současné době jsou kladeny stále větší nároky na dobrovolné hasiče, na jejich vybavení, znalosti a dovednosti. Je to způsobeno vzrůstajícím počtem jejich výjezdů. Tento trend se již v naší obci projevil a zavazuje jednotku k opravdu poctivé práci a myslím si, že jednotka JSDH obce Žleby dobře reprezentuje zřizovatele ( obec Žleby ). Letošní rok byl na změny hodně štědrý. Od začátku roku jsme trávili hodně času v hasičské zbrojnici, abychom svými silami změnili vzhled vnitřních prostor. Zvětšili jsme a upravili denní místnost, rekonstruovali dílnu, upravili jsme stání pro CAS 32. Vše jsme dělali svépomocí. V úpravách hasičské zbrojnice máme v plánu pokračovat i v následujícím roce. Hodně času trávili členové jednotky údržbou a opravami zásahové techniky, agregátů a věcných prostředků.

K dnešnímu dni má jednotka oficiálně 15 členů.Z toho jeden velitel jednotky, dva velitelé družstev, osm strojníků a čtyři hasiči. Členové jednotky splňují všechny požadavky k výkonu služby v jednotce SDH obce.Jednotka pravidelně, nejdéle však jedenkrát za měsíc provádí údržbu svěřené techniky a technických prostředků PO a po každém použití techniky jednotka provádí údržbu a kontrolu techniky a technických prostředků PO.

Dále se stará o údržbu a úklid hasičské zbrojnice Žleby.Pro udržení odborné způsobilosti se pravidelně zajišťuje školení:1x ročně – velitelé, 1x ročně – strojníci, 1x za tři měsíce – nositelé dýchací techniky, 1x ročně – obsluha ručních přenosných řetězových a rozbrušovacích pil, 12x ročně – školení všech členů JSDHO, 1x za dva měsíce – kondiční jízdy pro strojníky JSDHO, 1x za rok – školení první pomoci a další školení dle potřeby JSDHO a podle odborné způsobilosti členů JSDH, nebo dle plánu odborné přípravy JSDH obce Žleby na rok.

V letošním roce a to 3. až 4.11. a 10. až 11.11. proběhlo školení členů JSDH na stanici HZS Říčany, kde jsme byli odborně proškoleni jak teoreticky, tak i prakticky pro zásahy při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Toto školení bylo zakončeno praktickou a písemnou závěrečnou zkouškou a na základě vystavení osvědčení byla jednotka od 1.1.2019 zařazena k předurčenosti na zásahy při dopravních nehodách, úniku provozních náplní a olejových haváriích. V listopadu letošního roku nám přibyla do vozového parku nová cisternová automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku T 815. Tato cisterna byla pořízena od HZS Str. kraje a nahradí stávající cisternu CAS 32 – T 148, která bude prodána. V současné době jednotka tedy disponuje třemi CAS a jedním dopravním automobilem.

Jednotka provedla v letošním roce nákup technických prostředků. Za zmínku stojí: termokamera, která poslouží při požárech, úniku nebezpečných látek a dopravních nehodách. Zařízení ProPak pro hašení požárů střední a těžkou pěnou, atd. Do konce roku má jednotka ještě v plánu pořídit dva dýchací přístroje od firmy MSA, dva tablety do obou CAS pro navigaci a informace při zásahu a další technické prostředky pro zásahy u dopravních nehod a plánované pomoci na vyžádání pro ZZS. Práce velitele jednotky v posledních letech nabývá stále čím dál tím víc administrativního charakteru, takže k některým  požárům a zásahům jednotka vyjíždí pod vedením velitelů družstev. V současné době naše jednotka funguje jako záloha stanice HZS Čáslav. Od 1.1.2019 budeme vyjíždět na jejich místo a zastupovat je, ve chvílích, kdy na jejich stanici nikdo nezůstane.


Výjezdy jednotky:
 • Mezi hlavní činnosti jednotky patří zásahy jak technické tak požáry. V letošním roce měla naše jednotka k 14.12.2018celkem 98 událostí.
 • Požáry: 11x ( za zmínku stojí požár skládky v Úholičkách za Prahou a požár zemědělského stavení v Čestíně – oba požáry ve třetím stupni)
 • Dopravní nehoda: 2x ( hromadná dopravní nehoda u obce Horky - TC / dopravní nehoda motocyklu u obce Vinaře)
 • Únik nebezpečných látek do ovzduší (olej na silnici) 1x
 • Technická pomoc: 72x
 • Ostatní události: 9x
  • 1) Ukázka techniky, vybavení a akceschopnosti jednotky: 5x
  • 2) Záloha za HZS: 2x
  • 3) Ostatní: 1x (1x řízení provozu / 1x asistence při pálení)


V roce 2018 nedošlo k žádné události, ke které by jednotka nevyjela. V letním období prováděla jednotka často dovoz vody do studní a do krmelců zvířatům. Mezi další činnosti jednotky patří různé druhy výcviků, požární dozory, školení a ukázky. Nakonec mé zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem členům jednotky, kteří se starají o svěřený majetek, obětují svůj volný čas a snaží se nadále zdokonalovat v hasičské profesi. Dále bych chtěl poděkovat obecnímu zastupitelstvu a v neposlední řadě p. starostovi/ce za vstřícné jednání a vzájemnou pomoc v naší práci. Děkuji.

Václav Fiala
Velitel JSDH obce Žleby